DLA AUTORA


 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Nabór tekstów do „Biuletynu Historii Sztuki” odbywa się w trybie ciągłym, można zgłaszać artykuły napisane w języku polskim lub w językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim), mieszczące się w profilu naukowym pisma.

„Biuletyn Historii Sztuki” przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, niezłożone do druku w innych wydawnictwach (oświadczenie autora do pobrania). Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Objętość typowych artykułów i materiałów zamieszczanych na łamach „Biuletynu Historii Sztuki” wynosi 1 arkusz (ca 20-25 str. znormalizowanego wydruku), w uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są jednak także rozprawy o rozmiarach mniejszych, bądź przekraczających sugerowaną objętość. Komunikaty nie powinny przekraczać połowy arkusza. Recenzje z książek i wystaw winny mieć objętość ok. 10–12 str. znormalizowanego wydruku; podobnie jak w przypadku artykułów i komunikatów, w uzasadnionych sytuacjach objętość może odbiegać od preferowanej.

Tekst należy przygotować według wytycznych redakcji (wytyczne dla autorów do pobrania).

Warunkiem przyjęcia tekstu jest dostarczenie:

 • abstraktu (ca 1000 znaków ze spacjami), który zostanie przetłumaczony na język angielski i zamieszczony na początku artykułu. Abstrakt powinien zawierać tezę artykułu, opis zastosowanej metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań oraz najważniejsze ustalenia. Sugerujemy wykorzystanie w abstrakcie słów-kluczy, które ułatwią zainteresowanym czytelnikom dotarcie do tekstu.
 • streszczenia (do 9000 znaków ze spacjami), które zostanie przetłumaczone na język angielski i zamieszczone na końcu artykułu. W przypadku zastosowania specjalistycznej i skomplikowanej terminologii, prosimy o wskazanie właściwych terminów w języku angielskim. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest dołączenie streszczenia w innym języku.
 • słów-kluczy rozdzielonych klawiszem „enter”; prosimy nie używać znaków interpunkcyjnych.
 • bibliografii w formacie Chicago Manual of Style, którą należy także załączyć jako osobny plik. W bibliografii załącznikowej należy uwzględnić naukowe opracowania, które wykorzystane zostały przy pisaniu artykułu  (przewodnik bibliograficzny do pobrania).

Dostarczenie ilustracji w osobnych, opisanych plikach (w formacie .tiff, w rozdzielczości 300 DPI) oraz zapewnienie praw do ich reprodukcji należy do obowiązków autora tekstu.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.

SPRAWDZENIE TEKSTU PRZED WYSŁANIEM

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie. Autor pobrał, podpisał i dostarczył redakcji oświadczenie w tej sprawie.
 • Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
 • Artykuł został opracowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
 • Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
 • Ilustracje są załączone w osobnych, opisanych plikach (w formacie .tiff i rozdzielczości 300 DPI). Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw autorskich do ich reprodukcji.
 • Autor przygotował abstrakt (ca 1000 znaków ze spacjami), streszczenie (do 9000 znaków ze spacjami), słowa-klucze (odseparowane klawiszem „enter”; prosimy nie używać znaków interpunkcyjnych) oraz bibliografię załącznikową (w formacie Chicago Manual of Style z numerami DOI, jeśli to możliwe). Wpisanie ich w odpowiednie pola (bibliografię należy dodatkowo załączyć jako plik) będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu (prosimy nie umieszczać ich w pliku z artykułem).
 • Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu.


PRAWA AUTORSKIE

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu umowa licencyjna do pobrania. Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, Autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

 

Od zeszytu 1/2019 do  4 /2022 wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie Autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.