DLA RECENZENTEK I RECENZENTÓW


Prosimy, by wszystkie osoby recenzujące artykuły dla „Pamiętnika Teatralnego" przeczytały i zaakceptowały "Zasady etyki publikacyjnej i postępowania w przypadku nierzetelności" w pełnej wersji, którą można pobrać TUTAJ.

Poniższe zasady pochodzą z naszego kodeksu etycznego, który jest częścią wspomnianego wyżej dokumentu:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTKI I RECENZENTÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

1. Recenzent/ka powinna/nien jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego jej/mu tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce się wycofać z procesu recenzyjnego. 

2. Recenzentki/ci zobowiązane/i są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów. 

3. Recenzentki/ci oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena, której celem jest wspieranie autorek/ów w doskonaleniu prac, powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie. 

4. Recenzentki/ci starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac. 

5. Recenzent/ka nie może wykorzystywać recenzowanego tekstu w innych celach niż recenzowanie. Informacje i pomysły uzyskane w procesie recenzowania są poufne i nie mogą być wykorzystywane przez recenzentkę/a we własnych celach. 

6. Recenzent/ka zgadza się na ujawnienie swojego nazwiska na publikowanej corocznie liście recenzentek/ów.

KRYTERIA OCENY TEKSTU:

  • Oryginalność ujęcia tematu na tle stanu badań;
  • Celowość podjęcia problemu badawczego;
  • Adekwatność metodologii i sposób jej wykorzystania;
  • Umiejętność wykorzystania archiwaliów (jeśli są wykorzystywane);
  • Konstrukcja tekstu;
  • Logika argumentacji i precyzja wywodu;
  • Styl i poprawność językowa.

Formularz recenzyjny (do pobrania)

Opis naszej procedury recenzyjnej znajduje się TUTAJ.