„Pamiętnik Teatralny” to recenzowane czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą kulturą teatralną (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), otwarty jest na różne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w akademickiej debacie nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów.  Wszystkie teksty naukowe zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne recenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy zgłoszenia również w języku angielskim. Wszystkie opublikowane artykuły udostępniamy bez żadnej zwłoki na licencji  CC BY 4.0. (Od zeszytu 1/2018 do 3/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0.)

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

CFP: Teatr u schyłku antropocenu

2022-10-19

W obliczu postępującej katastrofy klimatycznej chcemy przyjrzeć się temu, jak sztuki performatywne reagują na schyłek antropocenu: w wymiarze artystycznym, instytucjonalnym i teoretycznym. Coraz silniej artykułowana jest dzisiaj potrzeba zmiany w sposobie tworzenia sztuki, kierowania się zasadami ekologii – nie tylko, jeśli chodzi o zużycie zasobów, lecz także w sposobie kształtowania relacji międzyludzkich w ramach wspólnej pracy. Artyści coraz częściej eksperymentują także z tym co nie-ludzkie, badając potencjalne międzygatunkowe sojusze oraz eksponując znaczenie i sprawczość podmiotów dotychczas ignorowanych lub traktowanych z antropocentryczną wyższością. Inspiracją w badaniach nad tymi praktykami mogą być różne nurty filozoficzne, które pomagają zrozumieć te zagadnienia, na przykład: posthumanizm, nowy materializm, object-oriented ontology czy realizm spekulatywny. Zachęcamy także do wypróbowywania potencjału tych perspektyw metodologicznych w badaniach nad historią sztuk performatywnych. (więcej)

CFP: Nie u siebie

2022-10-11

Refleksja nad festiwalizacją kultury w XX i XXI wieku jest wielowątkowa i obszerna, a sprzecznych ocen tego zjawiska – bardzo wiele. Międzynarodowe festiwale artystyczne przyczyniały się zarówno do globalizacji i glokalizacji trendów kulturowych, jak i do wzmacniania myślenia o sztuce w kategoriach narodowych. Festiwalowe praktyki czasami rozszczelniały i przesuwały polityczne i kulturowe granice, czasami zamrażały hierarchie i utrwalały stereotypy. Festiwalowe spotkania były często okazją do zmiany/poszerzenia perspektywy dla osób w nich uczestniczących. Dlatego w naukowych dyskusjach na temat festiwali ścierały się rozmaite interpretacje dialogu, transferu i mobilności kulturowej, interkulturowości i transkulturowości, a także potencjału festiwali w procesie generowania zmian estetycznych i instytucjonalnych.

Zapraszamy do refleksji nad artystycznymi, etycznymi i politycznymi aspektami udziału konkretnych twórczyń i twórców w międzynarodowych festiwalach teatralnych, tanecznych i performatywnych. (więcej)

"Pamiętnik Teatralny" w bazie SCOPUS

2022-09-10

Z przyjemnością informujemy, że 3 września 2022 „Pamiętnik Teatralny” uzyskał pozytywną ocenę Scopus Content Selection & Advisory Board, co oznacza, że nasz kwartalnik będzie indeksowany w bazie SCOPUS.  • SCOPUS
  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • WorldCat
  • Pol-Index

MEiN
100 punktów

Index Copernicus
ICV 2021 = 100