Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
  • Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
  • Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
  • Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
  • Ilustracje są załączone w osobnych, opisanych plikach. Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji.
  • Autor przygotował streszczenie, słowa-klucze, bibliografię (w formacie APA, z numerami DOI, jeśli to możliwe) oraz biogram. Wpisanie ich w odpowiednie pola będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.
  • Autor udziela redakcji niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu.


 Nabór tekstów do „Pamiętnika Teatralnego” odbywa się w trybie ciągłym, można zgłaszać artykuły napisane w języku polskim lub angielskim, mieszczące się w profilu naukowym pisma. Zazwyczaj dwa zeszyty w roku mają charakter tematyczny.

„Pamiętnik Teatralny” przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, niezłożone do druku w innych wydawnictwach (wymagane oświadczenie autora), nie dłuższe niż 50 000 znaków. Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest dostarczenie streszczenia w języku polskim, słów-kluczy w języku polskim i angielskim (rozdzielonych klawiszem enter), bibliografii załącznikowej w formacie APA oraz krótkiego biogramu autora. Tekst należy przygotować  według wytycznych redakcji (do pobrania). Dostarczenie ilustracji oraz zapewnienie praw do ich reprodukcji należy do obowiązków autora tekstu. W bibliografii należy uwzględnić naukowe opracowania, z których korzystali Państwo przy pisaniu artykułu. Jako osobną pozycję w bibliografii prosimy uwzględnić najważniejsze źródła (np. materiały archiwane, recenzje).

Materiały źródłowe publikujemy wyłącznie w formie aneksu do artykułów naukowych analizujących je w odpowiednich merytorycznie kontekstach.

Streszczenie (abstract) o objętości ca. 1200 znaków (ze spacjami) powinno zawierać tezę artykułu, opis metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań, najważniejsze ustalenia. Sugerujemy wykorzystanie w streszczeniu słów-kluczy, które ułatwią zainteresowanym czytelnikom dotarcie do tekstu.

Artykuł recenzyjny (objętość min. 0,5 arkusza), analizujący i kontekstualizujący ciekawe książki teatrologiczne wydane w Polsce lub za granicą, należy opatrzyć przypisami i bibliografią.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.