ETYKA PUBLIKACJI

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Redakcja ocenia wartość naukową tekstów, dbając o równe traktowanie wszystkich autorów i przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji.
 2. Redakcja dba o to, by na decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku nie wpływały żadne konflikty interesów.
 3. Redakcja wybiera recenzentów tak, by możliwa była całkowicie bezstronna ocena zgłoszonych artykułów.
 4. Redakcja dba o anonimowy charakter procesu recenzyjnego, a informacje na temat zgłoszonych tekstów przekazuje wyłącznie autorowi, recenzentom lub powołanym ekspertom.
 5. W przypadku podjęcia decyzji o nieprzyjęciu tekstu do druku redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać.
 6. Redakcja zobowiązana jest do odpowiedniej, zgodnej z zasadami COPE i wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce PAN, reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności autorskiej, redakcyjnej lub recenzenckiej. Pierwszym krokiem powinna być prośba o wyjaśnienia.
 7. Wszytkie teksty poddawane są procedurze antyplagiatowej (Crossref Similarity Check). O poważnych przejawach nierzetelności naukowej (jak plagiat, ghostwriting, guest authorship) redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucję, w której afiliowany jest autor).
 8. Redakcja zawsze będzie skłonna do opublikowania polemik i odpowiedzi na polemiki, a także poprawek, wyjaśnień czy przeprosin. W przypadku konieczności wycofania już opublikowanego artykułu jego wersja elektroniczna zostanie odpowiednio oznaczona (z objaśnieniem).

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Autor, zgłaszając tekst, gwarantuje, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw autorskich, niepublikowana i niezgłoszona do druku w innym wydawnictwie.
 2. Autor zobowiązany jest ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem.
 3. Autor zobowiązany jest ujawnić informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 4. Jeżeli autor odkryje błędy albo przejawy naruszenia zasad rzetelności naukowej lub zasad etycznych w tekście już zgłoszonym do publikacji, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym redakcję.
 5. Autor zobowiązany jest współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku (odpowiada na uwagi recenzentów i redakcji, wprowadza poprawki).

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Recenzent powinien jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego mu tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce wycofać się z procesu recenzyjnego.
 2. Recenzenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
 3. Recenzenci oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena, której celem jest wspieranie autorów w doskonaleniu prac, powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
 4. Recenzenci starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
 5. Recenzenci nie mogą wykorzystywać ocenianych tekstów do własnych celów.
 6. Recenzenci zgadzają się na ujawnienie swojego nazwiska na publikowanej corocznie liście recenzentów.