ETYKA PUBLIKACJI

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

1. Redakcja ocenia wartość naukową tekstów, dbając o równe traktowanie wszystkich autorów i przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji.
2. Redakcja dba o to, by na decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku nie wpływały żadne konflikty interesów.
4. Redakcja wybiera recenzentów tak, by możliwa była całkowicie bezstronna ocena zgłoszonych artykułów.
5. Redakcja dba o anonimowy charakter procesu recenzyjnego, a informacje na temat zgłoszonych tekstów przekazuje wyłącznie autorowi, recenzentom lub powołanym ekspertom.
6. W przypadku podjęcia decyzji o nieprzyjęciu tekstu do druku redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać.
7. Redakcja zobowiązana jest do odpowiedniej, zgodnej z zasadami COPE i wytycznymi MNiSW, reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności autorskiej, redakcyjnej lub recenzenckiej.
8. O wszystkich przejawach nierzetelności naukowej (jak plagiat, ghostwriting, guestauthorship) redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucję, w której afiliowany jest autor).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

1. Autor, zgłaszając tekst, gwarantuje, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw autorskich, niepublikowana i niezgłoszona do druku w innym wydawnictwie.
2. Autor zobowiązany jest ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem.
3. Autor zobowiązany jest ujawnić informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
4. Jeżeli autor odkryje błędy albo przejawy naruszenia zasad rzetelności naukowej lub zasad etycznych w tekście już zgłoszonym do publikacji, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym redakcję.
5. Autor zobowiązany jest współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

1. Recenzent powinien jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego mu tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce wycofać się z procesu recenzyjnego.
2. Recenzenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
3. Recenzenci oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
4. Recenzenci starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
5. Recenzenci nie mogą wykorzystywać ocenianych tekstów do własnych celów.