DLA AUTORA

 

„Pamiętnik Teatralny” przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, niezłożone do druku w innych wydawnictwach (wymagane OŚWIADCZENIE AUTORA). Nabór odbywa się w trybie ciągłym, można zgłaszać artykuły w języku polskim lub angielskim do trzech działów: “Rozprawy i artykuły” (recenzowany i indeksowany; tu przyjmujemy również teksty do bloków tematycznych), “Prezentacje” (recenzowany i indeksowany; tu przyjmujemy artykuły przeglądowe i recenzyjne), “Wspomnienia” (recenzowany wewnętrznie, indeksowany). Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnej ślepej recenzji. W tekstach zgłaszanych w języku angielskim prosimy o stosowanie amerykańskiej pisowni i interpunkcji (również w przypisach).

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

Długość tekstu:  Artykuły naukowe od 20 000 do 40 000 znaków. Artykuły recenzyjne ok. 20 000 znaków.

Abstrakt o objętości ca. 1200 znaków  powinien zawierać tezę artykułu, opis metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań. 

Format: Tekst znormalizowany, czcionka Times New Roman, w tekście głównym 12 p., podwójna interlinia, akapity z wcięciami 1,25 cm.

Cytaty: Cytaty w tekście głównym o długości do dwóch wersów podajemy w cudzysłowach, bez kursywy. Cytaty dłuższe niż dwie linijki podajemy od akapitu, bez cudzysłowów i bez kursywy, czcionką 10 p. Cytaty wewnątrz cytatów w cudzysłowach ujmujemy w znaki «».  Cytaty tekstów wersyfikowanych podajemy z zachowaniem wersyfikacji.

Bibliografia załącznikowa w stylu chicagowskim obejmuje tylko opracowania naukowe. Prosimy o podawanie zakresu stron artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych.

Ilustracje autor dostarcza w osobnych plikach w formacie .jpg lub .tif, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, bez rastra, ponumerowane. W osobnym pliku przesyła podpisy pod ilustracje, wraz z nazwiskiem fotografa / źródłem ilustracji. Autor tekstu odpowiada za zapewnienie praw do reprodukcji. 

Materiały źródłowe in extenso publikujemy wyłącznie jako aneksy do artykułów.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.

PRZYPISY (dolne w stylu chicagowskim, z odnośnikami przed znakiem interpunkcyjnym)

  1. Książka autorska: Imię i Nazwisko autora, Tytuł kursywą (w nawiasie miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), np.

Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977).

  1. Książka tłumaczona: imię i Nazwisko autora, Tytuł kursywą, tłum. Imię i Nazwisko tłumacza (w nawiasie miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), np.

Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008).

  1. Rozdział z książki autorskiej: Imię i Nazwisko, Tytuł rozdziału w cudzysłowie, w: Tytuł książki kursywą (w nawiasie miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), np.

Jan Kott, „Hamlet połowy wieku”, w: Szekspir współczesny (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990).

  1. Książka zbiorowa: Imię i Nazwisko redaktora, red. / ed., Tytuł kursywą (w nawiasie miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), np.

Jan Kott, red., Teatr Narodowy 1765–1794 (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967).

Lucy Gent and Nigel Llewellyn, eds., Renaissance Bodies: The Human Figure in English Culture c. 1540–1660 (London: Reaktion Books, 1990).

  1. Tekst w książce zbiorowej: Imię i Nazwisko autora, Tytuł tekstu w cudzysłowie, w: Tytuł książki kursywą, red. / ed. Imię i Nazwisko redaktora (w nawiasie miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), np. 

Małgorzata Sugiera, „Inne historie: Eksperymentalne formy pisania o przeszłości”, w: Fikcje jako metoda: Strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze, sztukach, red. Małgorzata Sugiera (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018), 29. 

Adrienne Rich, „When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision”, w: First Person Singular: Writers on Their Craft, ed. Joyce Carol Oates (Princeton: Ontario Review Press, 1983), 106. 

  1. Artykuły w czasopismach: Imię i Nazwisko autora, Tytuł tekstu (w cudzysłowie), Tytuł czasopisma (kursywą), rocznik, numer (rok w nawiasie): numery stron / data publikacji online, a jeśli nie ma - data dostępu, numer doi lub adres URL, np.

Gad Kaynar, "National Theater as Colonized Theater: The Paradox of Habima", Theater Journal 50, no. 1 (1998): 14–16, https://doi.org/10.1353/tj.1998.001.

Iwona Kurz, „Performowanie genealogii – rewolucyjna wspólnota ciał”, Widok, nr 23 (2019), https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2019/23-sila-kobiet/performowanie-genealogii.

Anna Chojnacka i Marek Piekut, oprac., „«W tym strasznym Wrocławiu»: Korespondencja Edmunda Wiercińskiego z Teresą Roszkowską 1950–1952, Pamiętnik Teatralny 67, z. 1–2 (2018): 160.

August Grodzicki, „Zmysły, zmysły…”, Życie Warszawy, nr 143 (1958), 8. 

  1. Źródła internetowe: Imię i Nazwisko autora, Tytuł tekstu, ew. Tytuł czasopisma (kursywą), data publikacji / data dostępu, adres URL, np.

Aleksandra Śląska – w roli głównej (audycja radiowa), dostęp 20 września 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Z5az-CtRwkY

Kobiety są przyszłością, TVN24, 19 kwietnia 2008, https://tvn24.pl/polska/kobiety-sa-przyszloscia-ra55713-3705929.

  1. Źródła archiwalne: nazwa archiwum, zespół archiwalny, sygnatura, ew. Imię i Nazwisko autora, nazwa dokumentu / tytuł (kursywą), nr strony, np.

Pracownia Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN (dalej PDT ISPAN),  zbiór Schilleriana, teczka 9, Stanisława Mrozińska, Oddelegowany, mps, 8.

Archiwum Państwowe w Warszawie, USC Warszawa/parafia Nawiedzenia NMP, akt 1577 z roku 1855, sygn. 72/160, akt zgonu Ewy Lampel, k. 527.

  1. Jeżeli dany tekst był już w przypisach przywoływany, podajemy zapis skrótowy: Nazwisko autora, Tytuł kursywą lub w cudzysłowie, numer strony po przecinku, np.

Kościelniak, „W stronę archiwum-kłącza”, 45.

Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, 70.

PDT ISPAN, Schilleriana, 9, 8.

  1. Przywoływane przedstawienia: Tytuł (kursywą) Nazwisko autora dramatu w dopełniaczu, reż. Imię i Nazwisko reżysera, prem. data premiery (miesiąc słownie), nazwa teatru, nazwa miasta.

Pułapka Różewicza, reż. i scen. Jerzy Grzegorzewski, prem. 15 stycznia 1984, Teatr Studio, Warszawa.

W przypadkach uzasadnionych merytorycznie podajemy dodatkowe informacje, stosując skróty: kost., chor., muz., dram.

BIBLIOGRAFIA (obejmuje tylko teksty publikowane)

1) Książka autorska: Nazwisko, Imię autora. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, np.

Raszewski, Zbigniew. Krótka historia teatru polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wwydawniczy, 1977.

2) Książka tłumaczona: Nazwisko, Imię autora. Tytuł kursywą. Tłumaczenie imię i nazwisko tłumacza. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, np.

Fischer-Lichte, Erika. Estetyka performatywności. Tłumaczenie Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008.

3) Rozdział z książki autorskiej: Nazwisko, Imię. Tytuł rozdziału (w cudzysłowie). W: Tytuł książki (kursywą), strony. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, np. 

Kott, Jan. „Hamlet połowy wieku”. W: Szekspir współczesny, 8095. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.

4) Książka zbiorowa: Nazwisko, Imię redaktora, red. / ed. Tytuł (kursywą). Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, np. 

Kott, Jan, red. Teatr Narodowy 1765–1794. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

Gent, Lucy, and Nigel Llewellyn, eds. Renaissance Bodies: The Human Figure in English Culture c. 1540–1660. London: Reaktion Books, 1990.

5) Tekst w książce zbiorowej: Nazwisko, Imię autora. Tytuł tekstu (w cudzysłowie). W: Tytuł książki (kursywą), redakcja / edited by Imię i Nazwisko redaktora, numery stron. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, np. 

Sugiera, Małgorzata. „Inne historie: Eksperymentalne formy pisania o przeszłości”. W: Fikcje jako metoda: Strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze, sztukach, redakcja Małgorzata Sugiera, 27–58. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. 

Rich, Adrienne. “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision.” W: First Person Singular: Writers on Their Craft, edited by Joyce Carol Oates, 105–119. Princeton: Ontario Review Press, 1983.

6) Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Imię autora. Tytuł tekstu (w cudzysłowie). Tytuł czasopisma (kursywą), numer (rok w nawiasie) lub rocznik, numer (rok w nawiasie): numery stron. numer doi lub adres URL, np. 

Kaynar, Gad. "National Theater as Colonized Theater: The Paradox of Habima". Theater Journal 50, no. 1 (1998): 1–20. https://doi.org/10.1353/tj.1998.001.

Kurz, Iwona. „Performowanie genealogii – rewolucyjna wspólnota ciał”. Widok, nr 23 (2019). https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2019/23-sila-kobiet/performowanie-genealogii.

Chojnacka, Anna, i Marek Piekut, oprac. „«W Tym Strasznym Wrocławiu»: Korespondencja Edmunda Wiercińskiego z Teresą Roszkowską 1950–1952”. Pamiętnik Teatralny 67, z. 1–2 (2018): 135–162.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
• Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
• Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
• Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
• Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
• Każda ilustracja jest przygotowana jako osobny plik .jpg lub .tif. Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji. Podpisy pod ilustracje umieszczono w osobnym pliku .doc lub docx.
• Autor przygotował streszczenie, słowa-klucze, bibliografię (w formacie Chicago, z numerami DOI, jeśli to możliwe). Wpisanie ich w odpowiednie pola będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Autoarchiwizacja

Zachęcamy autorów, by archiwizowali opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych albo w repozytoriach naukowych, podając szczegóły bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.