DLA AUTOREK I AUTORÓW


„Pamiętnik Teatralny” przyjmuje w trybie ciągłym zgłoszenia tekstów w języku polskim lub angielskim o tematyce zgodnej z naukowym profilem pisma. Nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów. Po zapoznaniu się z wytycznymi i zasadami publikacji można rozpocząć zgłaszanie tekstu tutaj.

Oczekujemy, że autorki i autorzy przeczytają i zaakceptują nasze „Zasady etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności”. „Pamiętnik Teatralny” przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, niezłożone do druku w innych wydawnictwach (wymagane oświadczenie autorskie). Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne 

  • z zadeklarowaniem przez wszystkie autorki i autorów odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy;
  • z zapewnieniem, że wszystkie etapy badań zostały przeprowadzone przejrzyście i rzetelnie pod względem etycznym i naukowym, zgodnie z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej i/lub wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk;
  • ze złożeniem oświadczenia, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnie ślepej recenzji. Opis naszej procedury recenzyjnej znajduje się TUTAJ.

W przypadku pojawienia się głosów polemicznych związanych z opublikowanym artykułem zapewniamy autorkom i autorom możliwość odniesienia się do nich, a wszystkie teksty składające się na dyskusję odpowiednio oznaczamy.

DZIAŁY CZASOPISMA

Artykuły naukowe napisane w języku polskim lub angielskim na tematy zgodne z naukowym profilem pisma można zgłaszać do trzech działów: „Rozprawy i artykuły” (recenzowany w trybie podwójnie ślepym, obejmujący oryginalne artykuły naukowe i przeglądowe; tutaj należy zgłaszać także teksty przeznaczone do ogłaszanych bloków tematycznych), „Prezentacje” (obejmujący recenzowane w trybie podwójnie ślepym artykuły przeglądowe i problemowe recenzje ważnych książek teatrologicznych, a także krótsze recenzje, które są oceniane wewnętrznie), „Wspomnienia” (recenzowany wewnętrznie). Materiały źródłowe in extenso publikujemy wyłącznie jako aneksy do artykułów.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

Długość tekstu:  Artykuły naukowe od 20 000 do 40 000 znaków. Artykuły recenzyjne ok. 20 000 znaków.

Abstrakt o objętości ca. 1200 znaków  powinien zawierać tezę artykułu, opis metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań. 

Format: Tekst znormalizowany, czcionka Times New Roman, w tekście głównym 12 p., podwójna interlinia, akapity z wcięciami 1,25 cm.

Cytaty: Cytaty w tekście głównym o długości do dwóch wersów podajemy w cudzysłowach, bez kursywy. Cytaty dłuższe niż dwie linijki podajemy od akapitu, bez cudzysłowów i bez kursywy, czcionką 10 p. Cytaty wewnątrz cytatów w cudzysłowach ujmujemy w znaki «».  Cytaty tekstów wersyfikowanych podajemy z zachowaniem wersyfikacji.

Bibliografia i przypisy: W tekstach zgłaszanych w języku angielskim prosimy o stosowanie wszystkich zasad  Chicago style, 17th Edition (Notes/Bibliography), zob. Chicago Manual of Style. W tekstach zgłaszanych w języku polskim prosimy o stosowanie tych samych zasad, ale z polską interpunkcją w zapisie bibliograficznym. Przykłady znajdują się TUTAJ.

Ilustracje autor(ka) dostarcza w osobnych plikach w formacie .jpg lub .tif, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, bez rastra, ponumerowane. W osobnym pliku przesyła podpisy pod ilustracje, wraz z nazwiskiem fotografa / źródłem ilustracji. Autor(ka) tekstu odpowiada za zapewnienie praw do reprodukcji. 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.

Autorki i autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
• Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
• Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
• Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
• Wpisano afiliację, określającą miejsce, w którym autor pracował lub studiował w trakcie pracy nad tekstem, oraz numer ORCID, jeśli to możliwe.
• Każda ilustracja jest przygotowana jako osobny plik .jpg lub .tif. Autor/ka deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji. Podpisy pod ilustracje umieszczono w osobnym pliku .doc lub docx.
• Autor/ka przygotował/a streszczenie, słowa-klucze, bibliografię (w formacie Chicago, z numerami DOI, jeśli to możliwe). Wpisanie ich w odpowiednie pola będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.
• Autor/ka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania).

Autoarchiwizacja

Zachęcamy autorki i autorów, by archiwizowali opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych albo w repozytoriach naukowych, podając szczegóły bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.