DLA AUTORA

 


Nabór tekstów do „Pamiętnika Teatralnego” odbywa się w trybie ciągłym, można zgłaszać teksty napisane w jezyku polskim lub angielskim, mieszczące się w profilu naukowym pisma, nie dłuższe niż 50 000 znaków. Zazwyczaj dwa zeszyty w roku mają charakter tematyczny.

„Pamiętnik Teatralny” przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, niezłożone do druku w innych wydawnictwach (wymagane oświadczenie autora). Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnej ślepej recenzji.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest dostarczenie streszczenia w języku polskim, słów-kluczy w języku polskim i angielskim (rozdzielonych klawiszem enter) oraz bibliografii załącznikowej. Autorzy zobowiązani są przygotować tekst według wytycznych redakcji (do pobrania). Dostarczenie ilustracji oraz zapewnienie praw do ich reprodukcji należy do obowiązków autora tekstu. W bibliografii należy uwzględnić naukowe opracowania, z których korzystali Państwo przy pisaniu artykułu. Jako osobną pozycję w bibliografii prosimy uwzględnić najważniejsze źródła (np. materiały archiwane, recenzje).

Materiały źródłowe publikujemy wyłącznie w formie aneksu do artykułów naukowych analizujących je w odpowiednich merytorycznie kontekstach.

Streszczenie (abstract) o objętości ca. 1200 znaków  (ze spacjami) powinno zawierać tezę artykułu, opis metodologii, informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań. Sugerujemy wykorzystanie w streszczeniu słów-kluczy, które ułatwią zainteresowanym czytelnikom dotarcie do tekstu.

Artykuł recenzyjny (objętość min. 0,5 arkusza), analizujący i kontekstualizujący ciekawe książki teatrologiczne wydane w Polsce lub za granicą, należy opatrzyć przypisami i bibliografią.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
• Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
• Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
• Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
• Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
• Ilustracje wraz z podpisami znajdują się w osobnym pliku. Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji.
• Autor przygotował streszczenie, słowa-klucze, bibliografię (w formacie APA, z numerami DOI, jeśli to możliwe). Wpisanie ich w odpowiednie pola będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.

 Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym" i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania).