FINANSOWANIE I WSPARCIE ORGANIZACYJNE


„Pamiętnik Teatralny" jest wydawany, finansowany i wspierany organizacyjnie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze stowarzyszeniem LIBER PRO ARTE. Kwartalnik jest też dofinansowywany z grantów i programów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje o wszelkich formach dodatkowego finansowania są umieszczane na stronie internetowej. Czasopismo nie publikuje reklam ani żadnych innych płatnych treści.

 

Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, współwydawca „Pamiętnika Teatralnego”, otrzymało dotację na realizację projektu Umiędzynarodowienie i poprawa jakości  wydawnicznej  czasopisma „Pamiętnik Teatralny" przyjętego do realizacji w drodze konkursu w ramach programu Rozwój czasopism naukowych finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Okres realizacji: 2022–2024
Kwota dotacji:  50 000 PLN
Kwota ogółem: 50 000 PLN

Nr umowy: RCN/SN/0186/2021/1

__________________

Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, współwydawca „Pamiętnika Teatralnego”, otrzymało dofinansowanie na wydawanie kwartalnika i publikację  wybranych materiałów archiwalnych w latach 2022–2023 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

__________________

W latach 2019-2020 "Pamiętnik Teatralny" korzystał z pomocy w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 112/WCN/2019/1 z dnia 12 czerwca 2019.