PROCES RECENZJI

ZASADY RECENZOWANIA TEKSTÓW:

  1. Zgłoszone przez autorów teksty są oceniane wstępnie przez redakcję pod kątem zgodności z profilem naukowym czasopisma oraz wartości merytorycznej. Na tym etapie (w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia) redakcja może tekst odrzucić, odesłać do poprawek lub uzupełnień albo zakwalifikować do recenzji. Informacje o kolejnych etapach procesu recenzyjnego przekazywane są autorom za pośrednictwem OJS.
  2. Teksty zakwalifikowane do recenzji są anonimizowane i przesyłane recenzentom bez redagowania. Ten etap trwa ok. 5 tygodni. Redakcja zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu recenzyjnego w uzasadnionych przypadkach. 
  3. Teksty są oceniane w trybie podwójnie ślepej recenzji przez co najmniej dwóch pracowników naukowych z różnych ośrodków, niezatrudnionych w jednostce, w której afiliowany jest autor tekstu.
  4. Redakcja dokłada wszelkich starań, by nie powoływać na recenzentów osób, które mogą pozostawać w konflikcie interesów z autorem.
  5. Recenzenci oceniają teksty na piśmie, na formularzu w systemie OJS, biorąc pod uwagę zwłaszcza oryginalność ujęcia tematu na tle stanu badań, adekwatność przyjętej metodologii oraz logikę i przejrzystość argumentacji. Recenzja musi zawierać konkluzję, w której recenzent rekomenduje przyjęcie albo nieprzyjęcie tekstu do druku.
  6. Jeśli sugestie i rekomendacje recenzentów są rozbieżne, redakcja może powołać trzeciego recenzenta lub zasięgnąć opinii członka Rady Naukowo-Redakcyjnej.
  7. Redakcja dba o zachowanie zasady anonimowości, gdy przekazuje autorom wskazówki recenzentów.
  8. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne. 
  9. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją publikowane są raz w roku na stronie internetowej pisma.
  10. Redaktorzy “Pamiętnika Teatralnego” zgłaszający swoje teksty do czasopisma są całkowicie wyłączeni ze wszystkich etapów procesu recenzyjnego.

Formularz recenzyjny