PROCES RECENZJI


„Pamiętnik Teatralny" stosuje procedurę podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej (autorki i autorzy nie znają tożsamości osób recenzujących, a osoby recenzujące nie znają tożsamości autorek i autorów w momencie recenzowania), każdy artykuł naukowy zgłoszony do czasopisma oceniają co najmniej dwie niezależne osoby recenzujące z różnych ośrodków akademickich, innych niż instytucja reprezentowana przez autora. Nazwiska osób współpracujących z redakcją przy recenzowaniu publikowane są raz w roku na stronie internetowej pisma. 

Reguły obowiązujące autorki i autorów, redakcję oraz osoby recenzujące są określone w „Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności". Redaktorki i redaktorzy „Pamiętnika Teatralnego” zgłaszający swoje teksty do czasopisma są całkowicie wyłączeni ze wszystkich etapów procesu recenzyjnego.

Opisany poniżej proces recenzyjny dotyczy artykułów naukowych i przeglądowych oraz artykułów recenzyjnych. Teksty, które są oceniane tylko wewnętrznie (np. krótsze recenzje książek lub wspomnienia), są oznaczone jako nierecenzowane na stronie internetowej. Cały proces od zgłoszenia do decyzji redakcji trwa ok. 11 tygodni, lecz może się przedłużyć z przyczyn niezależnych od redakcji. Informacje o kolejnych etapach przekazywane są autorkom i autorom za pośrednictwem ich kont na stronie internetowej Pamiętnika Teatralnego.

ETAPY PROCESU RECENZYJNEGO:

 1. Teksty zgłoszone za pośrednictwem strony internetowej „Pamiętnika Teatralnego" oceniane są wstępnie przez redakcję pod kątem zgodności z profilem naukowym czasopisma oraz wartości merytorycznej. Na tym etapie (w ciągu 5 tygodni od zgłoszenia) redakcja może tekst odrzucić, odesłać do poprawek lub uzupełnień albo zakwalifikować do recenzji.
 2. Redakcja wybiera osoby recenzujące tekst na podstawie ich kompetencji i zainteresowań badawczych. Dokłada wszelkich starań, aby nie powierzać tej funkcji osobom, które mogłyby pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów utrudniającym lub uniemożliwiającym uczciwą i bezstronną ocenę tekstu. Każdy tekst musi mieć co najmniej dwie niezależne recenzje. Etap poszukiwania osób recenzujących może się przedłużać mimo starań redakcji.
 3. Teksty zakwalifikowane do recenzji są anonimizowane i przesyłane do recenzji bez redagowania. Cały etap recenzji zewnętrznej trwa ok. 6 tygodni. Redakcja zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu recenzyjnego w uzasadnionych przypadkach. 
 4. Osoby recenzujące oceniają teksty na piśmie, na formularzu w systemie OJS, biorąc pod uwagę zwłaszcza oryginalność ujęcia tematu na tle stanu badań, adekwatność przyjętej metodologii oraz logikę i przejrzystość argumentacji. Zobowiązane są do zachowania zasad anonimowości, poufności i rzetelności. Recenzja musi zawierać uzasadnioną konkluzję, w której osoba recenzująca rekomenduje przyjęcie tekstu do druku, odesłanie go do poprawek/rewizji albo odrzucenie.
 5. Jeśli sugestie i rekomendacje osób recenzujących są rozbieżne, redakcja może skierować tekst do trzeciej recenzji lub zasięgnąć opinii członka/członkini Rady naukowo-redakcyjnej.
 6. Redakcja przekazuje autorkom i autorom komentarze i sugestie osób recenzujących, dbając o zachowanie zasady anonimowości. Redakcja przekazuje autorkom i autorom także własne uwagi. Poprawione wersje tekstów auorki i autorzy umieszczają w OJS.
 7. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu tekstu do druku, skierowaniu go do rewizji bądź odrzuceniu podejmuje kolegium redakcyjne na podstawie:
  • jakości tekstu i przedstawionych w nim badań;
  • znaczenia pracy dla środowiska naukowego i grona czytelniczego „Pamiętnika Teatralnego”;
  • komentarzy recenzenckich;
  • obowiązujących wymogów prawnych dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

Formularz recenzyjny