ROLA ZESPOŁU I RADY


Cały zespół redakcyjny realizuje misję Pamiętnika Teatralnego polegającą na wspieraniu rozwoju badań naukowych nad teatrem, performansem i widowiskami poprzez politykę wydawniczą promującą inkluzywną, merytoryczną i etyczną debatę akademicką opartą na rzetelnych publikacjach naukowych o jak najwyższej jakości. Etyczne reguły naszej praktyki redakcyjnej są określone w „Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności”.

Redakcja odpowiada za:

 • merytoryczny rozwój czasopisma i inicjowanie bloków tematycznych;
 • wstępną selekcję zgłoszonych artykułów i podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawie publikacji po zakończeniu procesu recenzyjnego; 
 • organizację i ewaluację procesu recenzyjnego;
 • zgodną z etycznymi zasadami komunikację z autor(k)ami, recenzent(k)ami i czytelni(cz)kami; 
 • organizację i realizację całego procesu wydawniczego (włącznie z redakcją merytoryczną i stylistyczną tekstów);
 • utrzymanie i podnoszenie reputacji czasopisma w różnych środowiskach naukowych.

Redaktorki i redaktorzy afiliowani wspomagają redakcję w:

 • wzmacnianiu zasady różnorodności, inkluzywności i równości poprzez stymulowanie zgłoszeń badaczek i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych;
 • inicjowaniu bloków tematycznych;
 • wewnętrznej ocenie zgłoszonych tekstów;
 • upowszechnianiu informacji o czasopiśmie w różnych środowiskach naukowych i kulturowych.

Rada naukowo-redakcyjna wspiera zespół redakcyjny w realizacji misji poprzez:

 • inicjowanie bloków tematycznych;
 • konsultowanie oceny tekstów w spornych przypadkach;
 • pomoc w rozpatrywaniu odwołań od decyzji publikacyjnych;
 • pomoc w rozstrzyganiu spornych kwestii dotyczących etyki publikacyjnej
 • upowszechnianie informacji o czasopiśmie w różnych środowiskach naukowych i kulturowych.