CFP: Kultury odbioru: Epistemiczne aspekty i perspektywy

2023-10-19

Redaktor gościnny: Torsten Jost

Pamiętnik Teatralny / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Termin nadsyłania abstraktów: 31 grudnia 2023.

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 marca 2024.

Kontakt mailowy: pamietnik.teatralny@gmail.com

Pamiętnik Teatralny, dwujęzyczny polsko-angielski kwartalnik naukowy wydawany przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń artykułów do bloku tematycznego poświęconego odbiorowi sztuk performatywnych jako historycznie i kulturowo usytuowanej oraz materialnie ugruntowanej praktyce (re)produkowania i upowszechniania wiedzy.

Zainteresowani jesteśmy tekstami, w których odbiór sztuk performatywnych zostanie sproblematyzowany jako kulturowo i historycznie usytuowany „sposób poznania”, czyli ucieleśniona praktyka (re)produkująca wiedzę. Praktyki odbioru nie tylko opierają się na różnych formach wiedzy – kulturowej, estetycznej, cielesnej i politycznej, lecz także aktywnie przyczyniają się do (re)generowania i przekształcania wiedzy, która zwrotnie wpływa na praktyki artystyczne, a niekiedy próbuje nawet wykraczać poza sferę sztuki. Co więcej, najnowsze teorie poznania podkreślają aktywną rolę przedmiotów, układów materialnych i narzędzi (czyli tego, co nie-ludzkie) w procesie uruchamiania i wytwarzania wiedzy. Zapraszamy do nadsyłania prac, które uwzględnią powyższe założenia i będą się odnosić do historycznych lub współczesnych praktyk odbioru sztuk performatywnych, ich rozmaitych i złożonych materialnych uwikłań, a także epistemicznych uwarunkowań i konsekwencji.

Zachęcamy do szerokiego i innowacyjnego ujmowania „praktyk odbioru”. Mogą one obejmować różne formy przygotowania do udziału w spektaklach, interwencje krytyczno-aktywistyczne w trakcie przedstawień, a także formy zaangażowania w spektakle, które już się odbyły. Interesujące będą analizy takich form odbioru, które polegają na podróżowaniu na wydarzenia performatywne, zapraszaniu lub współorganizowaniu przedstawień, angażowaniu się w promowanie, recenzowanie, komentowanie czy ocenianie online spektakli. Interesujące są również strategiczne interwencje widzów mające na celu zakłócenie, przerwanie lub nawet całkowite uniemożliwienie zaplanowanych występów, aby zwrócić uwagę artystów i publiczności na jakiś problem, czyli skłonić ich lub nawet zażądać od nich wytworzenia wiedzy. Wreszcie, w centrum uwagi mogą się znaleźć także performanse partycypacyjne i immersyjne oraz pytania o konfrontację publiczności z nieznanymi „sposobami poznania”, szczególnie poprzez cielesne uwikłanie w materialne układy (na przykład za pomocą narzędzi cyfrowych).

Prosimy także o podjęcie refleksji nad metodologicznymi wyzwaniami wpisanymi w badania nad epistemicznymi aspektami historycznych i współczesnych praktyk odbioru: Jak osoba oglądająca czy badająca może się odnieść do sposobu usytuowania własnych praktyk związanych z wiedzą – ich historii, wymiarów etycznych i ograniczeń? Jak możliwe jest uznanie wielości wiedz i pisanie o wiedzach, które różnorodna publiczność (re)generuje i rozpowszechnia przed, w trakcie i po spektaklach?

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów do 31 grudnia 2023. Osoby, których abstrakty zyskają wstępną akceptację, poprosimy o złożenie pełnych tekstów do 30 marca 2024. Informacje dla osób zgłaszających teksty: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/dlaautora