„Pamiętnik Teatralny” to recenzowane, dwujęzyczne polsko-angielskie czasopismo naukowe poświęcone historii i historiografii teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą kulturą teatralną (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), otwarty jest na różne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w akademickiej debacie nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów.  Wszystkie teksty naukowe zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne są recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji. Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach (Scopus, DOAJ etc.), a zgodnie z aktualnym wykazem ministerialnym za publikację tekstu naukowego w "Pamiętniku Teatralnym" przyznaje się 100 punktów.
Wszystkie opublikowane artykuły udostępniamy bez żadnej zwłoki na licencji  CC BY 4.0. (Od zeszytu 1/2018 do 3/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0.). Od roku 2020 podstawową (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (ISSN: 2658-2899). Wszystkie zeszyty ukazują się także w wersji drukowanej (ISSN: 0031-0522). 

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

CFP: Kultury odbioru: Epistemiczne aspekty i perspektywy

2023-10-19

Redaktor gościnny: Torsten Jost

Pamiętnik Teatralny, dwujęzyczny polsko-angielski kwartalnik naukowy wydawany przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń artykułów do bloku tematycznego poświęconego odbiorowi sztuk performatywnych jako historycznie i kulturowo usytuowanej oraz materialnie ugruntowanej praktyce (re)produkowania i upowszechniania wiedzy.

CFP: PRZEKŁADY: DRAMAT I TEATR pod redakcją gościnną Zofii Ziemann i Pauliny Kwaśniewskiej-Urban

2023-06-24

Kwestia przekładu i recepcji zagranicznego dramatu w polskiej kulturze teatralnej pojawiała się na łamach „Pamiętnika Teatralnego” niejednokrotnie, nie sposób przecież mówić o rozwoju dramatu i teatru w Polsce, o ich dialogu z tradycjami teatru europejskiego (i nie tylko), nie uwzględniając roli tłumaczeń oraz tłumaczek i tłumaczy. W 2024 roku zamierzamy poświęcić przekładom i ich historiom odrębny zeszyt. Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów porównawczo-analitycznych, badających zmiany, jakim podlegał tekst oryginału, oraz sytuujących wybrane przekłady w szerokich kontekstach: literackim i kulturowym, ale też historycznym, socjologicznym, politycznym, ekonomicznym czy prawnym. Szczegóły zaproszenia - TUTAJ

Rozprawy i artykuły albo Według ciebie

2023-03-06

„Pamiętnik Teatralny” nie zamawia artykułów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wiele zjawisk, wydarzeń artystycznych i koncepcji teoretycznych znika z badawczej świadomości i nie zapisuje się w ponadpokoleniowej pamięci, jeśli nie znajdzie się osoba, która skupi na nich swoją uwagę. Z kolei dawne dzieła wydają się niekiedy skostniałe i przebrzmiałe, dopóki nie znajdzie się osoba, która spojrzy na nie w nowym świetle. Zapraszamy do zgłaszania artykułów na interesujące badawczo tematy, które nie zmieściły się w żadnym CFP.  Sekcja „Rozprawy i artykuły” to idealne miejsce do rozwijania tych tematów. 

KIEDY: nabór otwarty  JAK: przez naszą stronę internetową • SCOPUS
 • DOAJ
 • EBSCO
 • ERIH PLUS
 • Biblioteka Nauki
 • ICI Journals Master List
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • WorldCat
 • Pol-Index

MEiN
100 punktów

Index Copernicus
ICV 2022 = 100