Przemieszczenia Eleonory Kalkowskiej


Abstrakt

Artykuł jest krytycznym omówieniem książki Anny Dżabaginy Kalkowska: Biogeografia (Warszawa 2020). Autorka umieszcza monografię w kontekście najnowszych studiów nad twórczością i biografią tej polsko-niemieckiej pisarki. Omawia wpływ inspiracji metodologicznych – zwłaszcza exile studies, geopoetyki i krytyki feministycznej – na sposób ujęcia materiału. Podkreśla szeroki zakres kwerend archiwalnych i badań źródłowych, komentuje sposób prezentacji źródeł oraz wybór kontekstów historycznych i kulturowych. Za najważniejsze zalety pracy uznaje poszerzenie i weryfikację dotychczasowej wiedzy o Kalkowskiej oraz umieszczenie jej twórczości i biografii w ramie modernizmu uchodźczego.


Słowa kluczowe

Eleonora Kalkowska; literatura polsko-niemiecka; modernizm; biografia; geopoetyka; transkulturowość; krytyka feministyczna; teatr zaangażowanyCześniak-Zielińska, Magdalena. „Między sztuką i polityką: Awangarda artystyczna wobec zmian społeczno-politycznych w Republice Weimarskiej”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Politologia 21, nr 2 (2014): 205–225. https://journals.umcs.pl/k/article/view/547.

Dżabagina, Anna. Kalkowska: Biogeografia. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2020.

Gołaczyńska, Magdalena, Justyna Kowal i Piotr Rudzki. Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie: Wrocławski Zeittheater. Kraków: Universitas, 2021.

Hernik Spalińska, Jagoda. „Eleonora Kalkowska – przywracanie pamięci”. W: Eleonora Kalkowska, Sprawa Jakubowskiego, Doniesienia drobne: Dramaty, 3–18. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2005.

Kowal, Justyna. Wstęp do: Gołaczyńska et al., Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie, 5–11.

Ławnikowska-Koper, Joanna. „W obronie sprawiedliwości: Eleonora Kalkowska (1883–1937) – między Warszawą a Berlinem”. Roczniki Humanistyczne 63, z. 5 (2015): 143–158. http://doi.org/10.18290/rh.2015.63.5-10.

Michalczyk, Barbara. „Sprawy polsko-niemieckie wokół Sprawy Jakubowskiego Eleonory Kalkowskiej”. W: Gołaczyńska et al., Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie, 213–225.

Rybicka, Elżbieta. „Auto/bio/geografie”. Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4 (2013): 7–23. http://bsl.uwb.edu.pl/bsl4.php.

Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka: Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas, 2014.

Rybicka, Elżbieta. „Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki)”. Teksty Drugie, nr 1–2 (2008): 19–32. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/66854/edition/50782.

Utracka, Dorota. „Parodie transmedialne: Tekst kultury jako kod nomadyczny”. W: Nomadyzm i nomadologia: Rozważania i analizy, redakcja Aleksander Kiklewicz i Arkadiusz Dudziak, 77–101. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2018.

Węgrzyniak, Rafał. „Eleonora Kalkowska”. Zeszyty Literackie 93, z. 1 (2006): 209–221.

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-14


Czerska, T. (2021) „Przemieszczenia Eleonory Kalkowskiej”, Pamiętnik Teatralny, 70(2), s. 143-153. doi: 10.36744/pt.813.

Tatiana Czerska  tatiana.czerska@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3752-5498

Dr hab., profesorka w Instytucie Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawczyni. Prezeska szczecińskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Zainteresowania badawcze: literatura polska XX i XXI wieku, autobiografizm, biografistyka, epistolografia, krytyka feministyczna.Łączna liczba odsłon: 92
Łączna liczba pobrań PDF: 111


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.